Wystąpienie otwierające

Dr hab. prof. UW  

Barbara Szatur-Jaworska

Uniwersytet Warszawski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, polityk społeczny i gerontolog; związana zawodowo z Instytutem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim; jest autorką podręczników z zakresu diagnozowania społecznego i gerontologii społecznej oraz monografii z zakresu teorii i metodologii polityki społecznej, społecznych aspektów starzenia się ludności i sytuacji osób starszych; współpracuje w roli eksperta z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi (m.in. Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę").

Debata I  –   Ekosystem na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się w Małopolsce – możliwość czy fikcja?

Prof. dr hab.

Stanisława Golinowska

Collegium Medicum,

Uniwersytet Jagielloński

Autorka licznych prac z obszaru polityki społecznej, rynku pracy oraz ekonomiki zdrowia. Od wielu lat związana z Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie kierując kolejno obiema placówkami. Należy do grona założycieli fundacji CASE i jako jej fellow uczestniczy w licznych międzynarodowych gremiach eksperckich. Prowadziła liczne badania międzynarodowe oraz ekspertyzy w ramach projektów rządowych, Komisji Europejskiej oraz ONZ, a nierzadko także małopolskiego samorządu terytorialnego.

Stanisław Kracik

Szpital Specjalistyczny

im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Polityk i samorządowiec, burmistrz Niepołomic w latach 1990-2006 i wojewoda małopolski w latach 2009-2011, od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz jest Prezesem Małopolskich Parków Przemysłowych. W 2015 r.  uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Kazimierz Murzyn

Klaster Lifescience Kraków 

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Sloan School of Management  oraz The State University of New Jersey-New Brunswick (Mini MBA) Global Biopharma Enterpreneurship. Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Klastra LifeScience Kraków, a od 2013 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Klaster LifeScience Kraków, ponadto od 2012 jest członkiem Komitetu Biotechnologii przy Polskiej Akademii Nauk , jest konsultantem w zakresie doradztwa strategicznego, modelowania i planowania scenariuszowego; zarządzania zmianą; zarządzania projektami, generowania i wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych. Posiada bogate doświadczenie doświadczenie  i wiedzę w zakresie rozwoju klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biotechnologii.  

Dr Anna Okońska-Walkowicz

Doradca prezydenta

Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych został jej nadany decyzją Radą Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ 16 czerwca 1978 roku. W latach 1987-2014 pracowała jako nauczyciel akademicki w Wydziale Humanistycznym AGH. Od 2011 do 2013 roku była Z-cą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Polityki Społecznej, w latach 2013-2015 Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Polityki Społecznej, a od 2015 roku do dzisiaj jest Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

Marielle Swinkels

Prowincja Nord Brabant

Doradca strategiczny programu Smart Health w prowincji Noord-Braband (Holandia), ukończyła studia na Uniwersytecie w Maastricht – nauki o zdrowiu. Od 2015 roku współtworzy Smarter Futures EESV –  zajmującej się wspieraniem zwiększania innowacyjności w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej poprzez budowanie i dostosowywanie najnowocześniejszych rozwiązań (testowanie nowych modeli inwestycyjnych) do strategii regionalnej we współpracy z innymi regionami europejskimi. 

Debata II: Srebrna turystyka – trendy, wyzwania, potencjał Małopolski 

Dr Krzysztof Borkowski

Akademia Wychowania Fizycznego

w Krakowie

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz projektowania produktu turystycznego.Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego oraz pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, członek zarządu i ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, członek zarządu i kierownik projektów badawczych Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
Problematyka badawcza: model wypoczynku Polaków, odpowiedzialność branży turystycznej, projektowanie produktu turystycznego, psychologiczne aspekty podróży, badanie opinii turystów na temat organizatorów podróży, miejsc recepcji ruchu turystycznego i kadry bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.

Uzyskał stopień doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku.

Dr Bartłomiej Walas

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

w Suchej Beskidzkiej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Instytutu Studiów Wyższych nad Turystyką na Sorbonie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Dziekan w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii  w Suchej Beskidzkiej.Pracę naukowo-dydaktyczną łączył z praktyką gospodarki turystycznej na kierowniczych stanowiskach w Oddziale Instytutu Turystyki oraz Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Polską Organizacją Turystyczną, piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię i promocję na rynkach zagranicznych. Jest autorem koncepcji Strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020.

Bożena Srebro

Propagator agroturystyki, odznaczona Medalem Honorowym za zasługi dla Małopolski, Dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej, która opracowała i wdraża produkt "Małopolska Wieś dla Seniorów".

Jadwiga Jasica - Statkowska

Krakowska Izba Turystyki

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie – kierunek – ekonomia turystyki, ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży turystycznej, zdobyte w takich biurach jak krakowski Almatur i Logostour. Jest także pilotem i przewodnikiem po Krakowie, członkiem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych. Za swą działalność i profesjonalizm została wyróżniona m.in.  Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego i Medalem Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa. Od 20 lat jest Członkiem Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa KIT.

Dr Antoni Bartosz

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Mediewista, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie, literaturoznawca, tłumacz; (1989–2003) pracownik naukowy UJ, (1999–2001) koordynator programowy w Stow. Willa Decjusza w Krakowie, (2001–2007) dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, (2008–nadal) dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie; etnografię rozumie jako uważne spojrzenie na codzienność oraz myślenie o człowieku wolne od schematów – program nowej otwartości na świat realizuje pod hasłem „Moje muzeum – muzeum o mnie”.

Ewa Korpanty

Uzdrowisko Krynica- Żegiestów

Absolwentka​ ​ Collegium​ ​ Medicum​ ​ Uniwersytetu​ ​ ​ Jagiellońskiego,​ ​ ​ Wydziału​ ​ Farmaceutycznego​ ​ i Krakowskiej​ ​ Szkoły​ ​ Biznesu​ ​ ​ ​ Uniwersytetu​ ​ Ekonomicznego​ ​ w​ ​ Krakowie​ ​ "Zarządzanie​ ​ sferą​ ​ usług medycznych"​ ​ oraz​ ​ Management​ ​ Centre​ ​ Europe,​ ​ Brussels. Całe​ ​ dotychczasowe​ ​ życie​ ​ zawodowe​ ​ związana​ ​ z​ ​ medycyną.​ ​ Swoje​ ​ bogate​ ​ doświadczenie​ ​ w​ ​ zarządzaniu​ ​ zdobyła​ ​ w sektorze​ ​ farmaceutycznym​ ​ ​ ​ innowacyjnych​ ​ ​ ​ leków​ ​ specjalistycznych​ ​ i​ ​ ​ ​ zarządzaniu​ ​ jednostkami​ ​ państwowej​ ​ służby zdrowia.​ ​ Posiada​ ​ doświadczenie​ ​ we​ ​ współpracy​ ​ z​ ​ organizacjami​ ​ pacjenckimi.

Debata III: Mieszkanie przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia 

Dr inż. Jarosław Bułka

Silvermedia

Jest jednym z najbardziej cenionych twórców systemów telemedycznych w Polsce i na świecie. Związany z AGH, gdzie pełni dziś funkcję adiunkta. Piastuje też stanowisko sekretarza Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, odpowiadającej za jakość kształcenia studentów polskich uczelni technicznych. Ekspert Ośrodka Prognoz Technologicznych Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Prezydium Rady Klastra LifeScience w Krakowie. Autor ponad 50 publikacji z zakresu telemedycyny, przetwarzania sygnałów biomedycznych oraz wykorzystania sieci neuronowych w diagnostyce medycznej.W ramach Silvermedia inicjuje projekty integrujące naukę z biznesem, m.in. platformy badań przesiewowych w kardiologii i audiologii oraz tworzenie algorytmów oceniających ryzyko zachorowań na astmę i alergię.

Dr inż. Agnieszka Cieśla

Politechnika Warszawska, „U siebie mimo wieku”

Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalistka w zakresie zagadnień związanych z starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze),  wykładowca, działacz społeczny, inicjatorka i organizatorka pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora (www.mimowieku.pl), członek grupy doradczej przy Komisji Europejskiej do Programu Horyzont 2020, wyzwanie 1: „zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan”

Dr Rafał Iwański 

Uniwersytet Szczeciński 

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog - pracownik socjalny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor monografii pt. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi.

Jon Dawson

Jon Dawson Associates Ltd

Dyrektor spółki Jon Dawson Associates oraz firmy Smarter Futures. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania zasad, badania i oceniania usług dla społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji partnerskich na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym.  Dysponuje znacznym doświadczeniem w temacie zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom, promocji zdrowia, „smart health” , poprawy samopoczucia i zintegrowanego podejścia do aktywnego i zdrowszego życia dzięki współpracy z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i europejskimi partnerami, a także z Światową Organizacją Zdrowia. Ma osiągnięcia w dostarczaniu najwyższej jakości usług dla klientów reprezentujących środowiska ekonomiczne, społeczne, a także służbę zdrowia. Specjalizuje się w wspieraniu klientów, którzy w ramach projektów europejskich realizują postępowe programy prozdrowotne. Wspiera oddział NHS  działający w Liverpoolu w relacjach wynikających z współpracy transnarodowej, projektów finansowanymi z funduszy UE oraz sieci CORAL .

Beata Drzazga

BetaMed

Prezes BetaMed S.A.- polskiej firmy medycznej zatrudniającej obecnie blisko 3000 pracowników i świadczącej kompleksowe usługi pielęgniarskie i opiekuńcze w domu pacjenta (na podstawie kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prywatne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem oraz dla firm). 

Paweł Dylewski

HappyConn

Kreator, przedsiębiorca, inżynier (PW - Wydział Elektryczny, spec. elektromechanotronika). Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w zakresie systemów “smart home”. Twórca kilku firm (Intelidom, Synergia Tech Polska) oraz wielu projektów np. startup Neembe, HappyConn.
Pracę z systemami “Smart Home” rozpoczął w 2001 roku jako Product Manager w firmie Schrack Energietechnik Polska, wprowadzając na rynek polski system KNX firmy Merten.
W 2005 roku stworzył jedną z pierwszych w Polsce firm zajmujących się integracją systemów “Smart Home” - INTELIDOM. W ramach swojej działalności zawodowej zrealizował ponad 150  kompleksowych projektów domów i rezydencji (największy projekt rezydencja 2400 m.kw.) 
W 2010 stworzył przewodowy system “Smart Home” - SNG Home. W 2011 roku system SNG Home otrzymał pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowych Targach Katowickich - Targbud 2011.
W 2015 roku współtworzył startup Neembe, którego celem było stworzenie rozwiązania “Smart Home” dla rynku masowego.